Privacy verklaring Herman Boon Ministries

Herman Boon Ministries is gevestigd in Den Helder, Pastoor Koopmanweg 23A, hierna te noemen “Herman Boon Ministries” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Herman Boon Ministries verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Herman Boon Ministries je over de manier waarop Stichting De Katapult uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Herman Boon Ministries worden aangeboden op www.hermanboon.nl. Hieronder vallen ook de websites: www.biddenenvasten.nl www.wakeupgebedsschool.nl www.wakeupkampen.nl www.dekatapult.nl www.hollandgebedshuis.nl www.webshophermanboon.nl

UITLEG REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS
Herman Boon ministries verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.hermanboon.nl en de daaronder liggende websites, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Herman Boon Ministries zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Deelnemers van onze scholen, trainingen en conferenties
Voor onze scholen, trainingen en conferenties vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden).

Deelnemers van onze kampen
Voor de organisatie van onze kampen vragen wij gegevens om de deelnemers en bijbehorende ouders vervolgens te kunnen bereiken. Voor het aanmelden registreren wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, groep, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden).

Vrienden van Herman Boon Ministries
Vrienden van Herman Boon ministries ondersteunen ons financieel om onze activiteiten voort te kunnen zetten. Van vrienden verzamelen we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, bedrag waarmee zij ons ondersteunen, frequentie van ondersteunen.

Klanten webshop
Herman Boon Ministries heeft een eigen webshop. Om een aankoop te kunnen doen in onze webshop verzamelen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en gekochte artikelen. Deze gegevens zijn allemaal nodig om de juiste producten op het juiste adres af te kunnen leveren.

GEBRUIK GEGEVENS
Herman Boon Ministries gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

  • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting ‘stichting De Katapult’, gebruikelijk zijn.
  • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
  • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de activiteiten.
  • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
  • Intern beheer;
  • Het behandelen van geschillen;
  • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.
  • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;

DOORGIFTE AAN DERDEN
Herman Boon Ministries geeft of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Herman Boon Ministries op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS
Herman Boon Ministries maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Herman Boon Ministries ontvangt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hermanboon.nl

BESCHIKBAARHEID EN WIJZIGING VAN JE GEGEVENS
Mocht je inzage in je gegevens willen, deze willen wijzigen of laten verwijderen? Dan kun je dit per e-mail of schriftelijk doen:
– Email: info@hermanboon.nl
– Schriftelijk: HB ministries, Pastoorkoopmanweg 23, 1784 NX, Den Helder.

BEWAARTERMIJN
Herman Boon Ministries zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Deelnemers van onze scholen, trainingen en conferenties
De volledige gegevens van onze deelnemers van onze activiteiten zullen we na 6 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we bewaren.

Deelnemers van onze kampen
De volledige gegevens van onze deelnemers van onze activiteiten zullen we na 6 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we bewaren.

Vrienden van Herman Boon Ministries
Na het afmelden om Herman Boon Ministries periodiek te ondersteunen zullen wij de gegevens na 7 jaar verwijderen. Dit is de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten.

Klanten webshop
De persoonsgegevens bij de aankoop van een product hebben we nodig om een artikel toe te kunnen sturen. De gegevens van de aankoop zullen we vastleggen in ons systeem en na 2 jaar verwijderen. Mocht je willen dat de gegevens eerder uit het systeem worden gehaald kun je dit verzoek per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Herman Boon Ministries behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.hermanboon.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.hermanboon.nl ga je akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 08-10-2020.

CONTACTGEGEVENS
Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vind je onze contactgegevens:

Herman Boon Ministries
Pastoor Koopmanweg 23A
1784 NX Den Helder
info@hermanboon.nl

 

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Webshop Herman Boon in haar webshop en op alle overeenkomsten die tussen  Webshop Herman Boon en koper worden aangegaan tot het leveren van boeken cd’s dvd’s kaarten en sieraden.

IDENTITEIT ONDERNEMER
Naam: Herman Boon
Vestigingsadres: Malzwin 2201, 1788 XJ Julianadorp, Nederland
Email: info@hermanboon.nl
Website: www.hermanboon.nl
KvK-nummer: 37157171
BTW-nummer: NL062720764B01

PRIJZEN
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de webshop worden gehanteerd.
• Alle door Webshop Herman Boon gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Webshop Herman Boon behoudt zich het recht voor om de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

LEVERING & VERZENDKOSTEN
• Wij leveren boeken, cd’s, dvd’s, kaarten en sieraden aan het door de koper opgegeven adres in Nederland. Wij leveren niet aan adressen buiten Nederland. Levering geschiedt via Post NL of DPD.
• Voor de verzendkosten binnen Nederland berekenen we standaard € 3,95.
• In principe duurt een levering per post 2 tot 5 werkdagen.

BETALING
• Facturering door Webshop Herman Boon vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
• Betaling door koper dient te geschieden door middel van een (vooruit)betaling via Ideal.

RECLAMES EN RETOURZENDINGEN
• Koper dient klachten over de geleverde producten binnen een week na levering schriftelijk aan Webshop Herman Boon te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Webshop Herman Boon te retourneren. Koper is verplicht het te retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Webshop Herman Boon indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Webshop Herman Boon. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
• Webshop Herman Boon is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Webshop Herman Boon en koper zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland